Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Kursy i szkolenia

ZAKŁADANIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

W cenie kursu zapewnione są wszystkie materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia.
Liczba godzin: 30 godzin
Czas zajęć: w dni robocze
 

Program kursu*:

I. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
 • wymienić podstawowe akty prawne regulujące podejmowanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce,
 • zdefiniować pojęcie „prawa gospodarczego”,
 • ogólnie scharakteryzować unormowania zawarte w podstawowych źródłach prawa gospodarczego (Konstytucja RP, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych, Ustawa o PDOOF, Ustawa o PDOOP, o podatkach i opłatach lokalnych, VAT, Ustawa o rachunkowości, Ustawa o KRS),
 • analizować wybrane fragmenty ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
II. Działalność gospodarcza i jej podmiotowy charakter
 • zdefiniować pojęcia: działalność gospodarcza, przedsiębiorca zgodnie z „Ustawą
 • o swobodzie działalności gospodarczej”, firma, spółka,
 • wskazać cechy działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej;scharakteryzować osoby fizyczne, osoby prawne oraz tzw. ułomne osoby prawne jako przedsiębiorców,
 • wskazać różnice pomiędzy zdolnością prawną a zdolnością do czynności prawnych,
 • scharakteryzować charakterystyczne cechy osoby fizycznej występującej w roli przedsiębiorcy,
 • objaśnić zasady oznaczania przedsiębiorców (osoby fizycznej, osoby prawnej),
 • wyjaśnić pojęcie przedsiębiorstwa w trzech aspektach (czynnościowym, rzeczowym, podmiotowym),
 • przedstawić konstrukcję Polskiej Klasyfikacji Działalności,
 • objaśnić poziomy systematyzujące poszczególne rodzaje działalności w PKD,
 • przedstawić istotę wyodrębnienia prawnego, ekonomicznego oraz techniczno-organizacyjnego przedsiębiorstwa,
 • wskazać związki pomiędzy przedsiębiorcą a przedsiębiorstwem,
 • dokonać klasyfikacji przedsiębiorstw ze względu na trzy podstawowe kryteria (forma własności i forma prawno-organizacyjna, rozmiar działalności, rodzaj prowadzonej działalności),
 • wskazać mocne i słabe strony samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
III. Ograniczenia działalności gospodarczej
 • przedstawić przesłanki, warunki oraz sposoby ograniczenia działalności gospodarczej (działalność koncesjonowana, regulowana, licencjonowana, wymagająca zezwolenia lub zgody, działalność objęta obowiązkiem posiadania kwalifikacji zawodowych),
 • wskazać przykłady poszczególnych rodzajów działalności ograniczonej.
IV. Pomysł na własną działalność gospodarczą
 • wskazać cechy osoby przedsiębiorczej w kontekście nauki zarządzania przedsiębiorstwem,
 • scharakteryzować mikro- i makrootoczenie przedsiębiorstwa,
 • zdefiniować pojęcie segmentacji rynku oraz niszy marketingowej,
 • scharakteryzować rodzaje luk rynkowych,
 • dokonać segmentacji rynku dla wybranego produktu, oceny poszczególnych segmentów oraz wyboru rynku docelowego,
 • scharakteryzować etap przygotowawczy założenia działalności gospodarczej.
V. Pozyskanie kapitału niezbędnego do uruchomienia przedsiębiorstwa
 • scharakteryzować wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania (pożyczka, kredyt, leasing, akcje, obligacje, franchising, venture capital, środki pochodzące z funduszy UE przeznaczone na rozwój działalności gospodarczej),
 • wskazać wady i zalety poszczególnych form finansowania działalności gospodarczej,
 • dokonać uproszczonego rachunku ekonomicznego odnośnie opłacalności poszczególnych form finansowania przykładowej działalności gospodarczej,
 • wymienić etapy procedury ubiegania się o kredyt bankowy,
 • sporządzić przykładowy wniosek kredytowy,
 • scharakteryzować formy zabezpieczeń kredytów,
 • przedstawić zasady ubiegania się o środki z funduszy unijnych.
VI. Wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
 • scharakteryzować zasady zakładania, prowadzenia oraz rozwiązywania działalności gospodarczej oraz wskazać wady i zalety poszczególnych form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej (przedsiębiorstwo jednoosobowego właściciela, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka kapitałowa w organizacji, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka europejska, spółdzielnia, przedsiębiorstwo państwowe),
 • sporządzić przykładową umowę spółki cywilnej,
 • wymienić organy poszczególnych form organizacyjno-prawnych,
 • wymienić elementy aktu notarialnego w przypadku zakładania spółek kapitałowych.
VII. Biznesplan
 • omówić funkcje biznesplanu,
 • przedstawić zasady konstrukcji biznesplanu,
 • sporządzać przykładowy biznesplan dla wybranego rodzaju prowadzonej działalności.
VIII. Rejestracja działalności gospodarczej
 • przedstawić procedurę tzw. „jednego okienka”,
 • przedstawić zasady rejestrowania działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • sporządzić przykładowy wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1,
 • sporządzić przykładowy wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.
IX. Wybór formy opodatkowania
 • przedstawić obowiązujące formy opodatkowania podatkiem dochodowym,
 • scharakteryzować poszczególne formy opodatkowania pod względem podmiotu opodatkowania, rodzajów działalności mogących być objętymi daną formą, stawki opodatkowania, przedmiotu opodatkowania, limitu przychodów, odliczeń, ewidencji podatkowej, deklaracji podatkowej,
 • wskazać wady i zalety poszczególnych form opodatkowania podatkiem dochodowym,
 • dobierać formę opodatkowania do konkretnych przykładów prowadzonej działalności gospodarczej,
 • dokonać przykładowego rozliczenia przy założeniu różnych form opodatkowania,
 • przedstawić podstawowe zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów,
 • dokonać przykładowych zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
X. Podatek VAT
 • wskazać i scharakteryzować podstawowe cechy podatku VAT (powszechność, wielofazowość; opodatkowanie obrotu netto, potrącalność podatku),
 • przedstawić zakres opodatkowania podatkiem VAT, czynności podlegające opodatkowaniu oraz czynności wyłączone z opodatkowania,
 • scharakteryzować pojęcie płatnika w ustawie o podatku od towarów i usług,
 • zarysować ogólne zasady powstania obowiązku podatkowego,
 • omówić zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe,
 • wskazać przypadki, w których faktura VAT nie uprawnia do odliczenia podatku VAT naliczonego,
 • wymienić katalog najważniejszych wydatków nie dających prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego,
 • omówić zasady i termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należny,
 • wskazać obligatoryjne elementy faktury VAT,
 • sporządzić przykładową fakturę VAT,
 • omówić zasady korygowania błędnych danych zawartych w fakturze VAT,
 • sporządzić deklarację VAT-R, VAT-R/UE, VAT-7, VAT-7k, VAT-UE oraz podać terminy rozliczenia podatku VAT,
 • prowadzić stosowną ewidencję dla potrzeb podatku VAT (rejestr VAT należny, rejestr VAT naliczony).
XI. Zatrudnianie
 • zdefiniować stosunek pracy,
 • omówić podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika,
 • wymienić rodzaje umowy o pracę,
 • przedstawić umowy cywilnoprawne w oparciu, o które może być wykonywane świadczenie pracy,
 • dokonać porównania umowy o pracę, umowy-zlecenia i umowy o dzieło,
 • przedstawić zasady dokumentowania stosunku pracy,
 • omówić wybrane zagadnienia prawa pracy (m.in. czas pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialność materialna pracownika),
 • przedstawić podstawowe zasady dotyczące wynagradzania pracownika,
 • sporządzić przykładową listę płac,
 • sporządzić przykładową umowę o pracę,
 • przedstawić podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego,
 • sporządzić wybrane dokumenty zgłoszeniowe na potrzeby ubezpieczeniowe (np. ZUA), rozliczeniowe (DRA, RMUA),
 • omówić zasady odprowadzania składek ZUS, składki na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

* przedstawiony program jest programem ramowym i nie przedstawia oferty handlowej

Go to top of page